بازرگانی مدقالچی

درباره ما

درباره ما

تجارت خارجی در اصل ريشه هاي ١٠٠ ساله در بطن بازرگانی مدقالچی دارد و در بازار تبريز با مرحوم ميرزا علي مدقالچی در سراي دو دري (ايكي قاپلی) مدقالچی آغاز شده است. اكنون نسل سوم و چهارم آن بازرگاني سعي دارد مجري و امانت دار خوبي براي آموزهاي نسل پيش از خود باشد. ما پايه هاي تجارت مان را روي انصاف ، اعتبار، اطمينان، سرويس، و تامين بهينه و به موقع نيازهای همراهانمان گذاشته ايم . در بدترين شرايط مختلف مشتریان عزیز خود را در اين امر همراهي نموده ايم.

نسل جدید اين بازرگانی از سال ١٣٧٤ سعی در بروز رسانی خود در زمينه های مختلف تجارت خارجی نموده است. این مجموعه مدرن از ادامه ...