بازرگانی مدقالچی

چسبهای زنده حساس به فشار psa

جهت تولید تله چسبناک حشرات و موش ، لمیناسیون پارچه ها و لایه های کفش و …..